فروشگاه

اسلام و سیاست

نویسنده: عادل ضاهر،حلیم برکات
مترجم:عبدالله غلامرضا کاشی
نشر: رخ داد نو
توضیحات:مناقشه پیرامون نسبت میان دین و سیاست از قرن نوزدهم در مغرب زمین و از قریب به یکصد سال قبل در ایران و بعضی از کشورهای اسلامی شکل گرفت.در متن پیش رو، عادل ضاهر در مقاله اول به نقد نظریه احیاگری اسلامی می پردازد و بیان می دارد: ایده اصلی حرکت های اسلامی طرفدار آمیختگی دین و سیاست آن است که، اسلام یک کل مرتبط با هم است، و هر جزیی از آن با سایر قسمت ها در ارتباط است…

در مقاله دوم با عنوان اسلام و سیاست، عادل ضاهر بر آن است که چون عقل بر هر منبع اعتقادی دیگر سبقت معرفت شناسانه دارد، بنابراین رهیافت های عقلانی لزوما ابطال کننده هر رهیافت دیگری است…

در مقاله سوم، حلیم برکات با تکیه بر نگرش جامعه شناسانه، در پی اثبات آن است که، طبقات مختلف اجتماعی می کوشند تا از دین استفاده ابزاری کنند. وی به این نکته اشاره می کند که چگونه در جامعه از دین به عنوان ابزار قدرت، ابزار تحریک و سازش با واقعیت بهره برداری می شود…

قیمت : 2,800 تومان