فروشگاه

اقتصاد سیاسی بین المللی خلیج فارس

نویسنده: کریستین کوتز اولریکسن
مترجم: فربرز ارغوانی پیرسلامی – سید جواد صالحی – مهدی کشاورز
ناشر:مخاطب

قیمت : 26,000 تومان