فروشگاه

بازشناسی هویت ایرانی اسلامی

نویسنده:علی شریعتی
ناشر:چاپخش
دیکتاتوری و آزادی، از اینجا ناشی نمیشود که یک مکتب خود را حق میشمارد یا ناحق، بلکه از اینجا ناشی میشود که آیا حق انتخاب را برای دیگران قائل است یا قائل نیست.

قابل مطالعه و پر معنی است که فقهای خشک و قضاوت دستگاهه خلافت، روشنفکران آزاده ای را که به قشریات مذهبی و ظواهر رسمی و عامیانه و دیکته شده مذهبی و ظواهر رسمی و عامیانه و دیکته شده مذهبی پای بند نبودند و یا دارای عصیان های فکری و فلسفی بودند و یا افکار مذهبی آزادانه ای داشتند و یا کسانی را که میخواستند به این جناح فکری متهم کنند، عموما زندیق می خوانند.

قیمت : 23,000 تومان