فروشگاه

بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

نویسنده: حسن عسگری
ناشر : ابرار معاصر
نگاه به تحولات منطقه بالکان از نمای بیرون و بهره‌گیری از منابع خارجی و انجام تحقیق میدانی با توجه به حضور نگارنده در منطقه و بهره‌گیری از منابع مختلف خارجی از دیگر نکات برجسته کتاب حاضر است. نکتة دیگر که پژوهش حاضر را بااهمیت‌تر می‌نماید، بررسی موردی بحران‌های بوسنی و هرزه‌گوین و کوزوو ـ به‌عنوان دو بحران بالقوه در سطح منطقه و جهان ـ به‌همراه مواضع و سیاست‌های بازیگران مهم منطقه و جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران درقبال این دو بحران است که مطمح نظر قرار گرفته است.

قیمت : 13,000 تومان