فروشگاه

بنیادهای‏ نظری‏ علم ‏سیاست‏

نویسنده:علی اردستانی
ناشر:قومس
نویسنده در این کتاب به رابطه دموکراسی و علم سیاست می پردازد. از همین رو فرضیه اصلی این است که آنچه تاکنون مانع از ایجاد یک دموکراسی فراگیر و همه جانبه شده است،درهم تنیدگی این مفهوم با ایده نخبه گرایی و تخصصی اندیشی پنهان در پارادایم های مختلف سیاسی می باشدکه عمدتا ریشه در ماهیت جوهرگرای آنها و آغاز از نقطه ای خدایگون دارد.این بدین معناست که تمامی آن چه تاکنون تحت عنوان علم سیاست – اعم از فلسفی،کلامی و تجربی- ارائه گردیده ،همواره حاوی این فرض بنیادین بوده است که تنها کسانی می توانند سکان فرمانروایی و هدایت جامعه را دست گیرند که از علم و دانش بیشتر و والاتری برخوردارند.

قیمت : 12,500 تومان