فروشگاه

جهانی‌شدن و جهان سوم(روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین‌الملل)

نویسنده: سیدعبدالعلی قوام
ناشر: وزارت امور خارجه
کتاب مشتمل بر ده فصل است که به بررسی این موارد می پردازد : مختصات جهانی شدن – بحران معنا در عصر جهانی شدن – موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن – همکاری های بین المللی و جهانی شدن – نقش بازیگران غیر دولتی در عصر جهانی شدن – وضعیت امنیت ، توسعه ، ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن – جهانی شدن و موقعیت دولتهای اقتدارگرا – جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام .

قیمت : 18,000 تومان