فروشگاه

جهانی شدن بایسته ها

نویسنده:جرج ریتزر
مترجم :عسگر قهرمان پور
ناشر:چاپخش
بایسته ها نسخه ی خلاصه شده کتاب جهانی شدن: یک متن پایه(2010) از همین نویسنده است. به اذعان جرج ریترز نویسنده کتاب، هرچند کتاب جهانی شدن: یک متن پایه، متن درسی کاملی برای دوره ی جهانی شدن محسوب می شود، اما کتاب حاضر نیز دست کمی برای تبدیل شدن به متن درسی ندارد. وانگهی نویسنده توصیه می کند در کنار این کتاب بایستی کتاب های دیگر درباره ی جهانی شدن را نیز مطالعه کرد و این کتاب در واقع مکمل درسی دوره های جامعه شناسی و علوم اجتماعی به شمار می آید.

به باور ریترز، کتاب جهانی شدن:بایسته ها در فهم بنیادین مهم ترین فرایند های جهان امروز و آینده بسیار مهم است.

قیمت : 35,000 تومان

برچسب: .