فروشگاه

خدا زن را کامل آفرید

نویسنده:ایرج معانی
ناشر:چاپخش
بر اساس پژوهش های علمی موجود؛ زن از نظر خلقت و ساختار ژنتیکی، انسان کامل است. دکتر لوآن هیوز طی مقاله ای در شماره اوت 2004 مجله نیواینگلند ژورنال منتشر کرده است و به نحو قاطعی این مطلب را که((خدا زن را کامل آفریده است))به اثبات رسانده است. مولف در این کتاب سعی دارد به یک سوال کلی پاسخ دهد: آیا زن از مرد پست تر و پایین ترآفریده است؟…

قیمت : 11,000 تومان