فروشگاه

درآمدی به فلسفه

نویسنده:دکتر میر عبدالحسین نقیب‌زاده
ناشر:طهوری
این کتاب که برای آشنایی ابتدایی با فلسفه نوشته شده است و معمولا به عنوان منبع مهمی برای درس فلسفه برای دانشجویان علوم انسانی به شمار می‌رود. نویسندۀ این کتاب دکتر میر عبدالحسین نقیب‌زاده، استاد دانشگاه خوارزمی تهران است. در این کتاب نویسنده نخست در به پرسش «فلسفه چیست؟» پرداخته است و سپس به معرفی بخش‌های فلسفه پرداخته است و در سه بخش جداگانه به سه بخش اصلی فلسفه پرداخته است.

قیمت : 22,000 تومان