فروشگاه

دنیای مرموز بوش

نویسنده:اریک لوران
مترجم:زهرا وثوق
ناشر:چاپخش
برغم آنکه بوش از طریق انتخاباتی سوال بر انگیز سمت ریاست جمهوری را احرازنمود، مع الوصف هیچ رئیس جمهور دیگری به اندازه اوقدرت و تکبرنداشته است.

مسیرشغلی پر رمزو راز او بیانگراتحادهایغیر قابل انکار وی با نهاد ها و منابع مالی است.

هرصفحه ازتحقیقات جدید که توسط نویسنده کتاب « جنگ خانواده بوش» صورت گرفته شاهد افشگریهائی است که موجب حیرت و شگفتی خواننده خواهد بود.

مطالعه دنیای مرموز بوش بی تردید موجب تحیر و اضطراب خواهد شد.

اریک لوران خبرنگار و متخصص سیاست خارجی، نویسنده کتابهای: « جنگ خلیج، پرونده مرموز» (همراه با:پیرسالینجر) «طوفان صحرا»و اخیرا«جنگ خانواده بوش» است.

قیمت : 12,000 تومان