فروشگاه

روابط بین الملل نظریه ها و رویکرد ها

نویسنده:سیدعبدالعلی قوام
ناشر:سمت
این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روابط بین‌الملل» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

قیمت : 22,000 تومان