فروشگاه

عوامل توسعه غرب و علل توسعه نایافتگی ایران

نویسنده:محمود نکوروح
ناشر:چاپخش
مفهوم توسعه متعلق به دوران مدرن است. دوره ایی که انسان به شناخت زمینی از خود رسید و خود را در رابطه با سیاست و حقوق، تعریف مجدد کرد. در توسعه گر چه انسان ها در درجه ی اول در برابر خدا مسئول اند و به یک اصل اخلاقی پایبند ولی در برابر مردم هم مسئول اند و باید پاسخگوی عمل و رفتار وحتی سخن خود هم باشند.

قیمت : 18,000 تومان