فروشگاه

مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین الملل

نویسنده:رابرت گيلپين – پل دارل – لئونارد سيبروك
مترجم:علیرضا طیب
ناشر:چاپخش
طی چند دهه ی گذشته بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل شاهد رستاخیز چشمگیری بوده است. این حوزه ی مطالعاتی که تا پیش از 1970 عملا وجود نداشت اکنون در چشم دانشجویان همه ی رشته های خویشاوند و در تمامی مقاطع تحصیلی، حوزه ی محبوبی برای تخصص یابی، و سرچشمه ی تحقیقات نوآورانه و پرنفوذی است. احیای اقتصاد سیاسی بین الملل پس از نزدیک به چهل سال خمودگی، هم علوم اجتماعی و هم مباحثات عمومی را غنا بخشیده است. کتاب حاضر حاوی مجموعه ای از جستارها به قلم چهره های شاخص اقتصاد سیاسی بین الملل درباره ی فرگشت این حوزه ی مطالعاتی، وضعیت کنونی آن و سمت و سویی است که در آینده در پیش خواهد گرفت.

قیمت : 28,800 تومان