فروشگاه

نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم

پرداختن به تحلیل چون یکی از جنبه های فلسفه کاری است که حتی به زمان سقراط می رسد ولی با این همه نام فلسفه تحلیلی درباره جنبش و نگرشی به کار می رود که در پایان سده نوزدهم با فیلسوفانی چون پیرس در امریکا مور و راسل در انگلستان و فرگه در المان اغاز گردید.

نویسنده:میر عبدالحسین نقیب زاده

نشر:طهوری

قیمت : 45,000 تومان