هنر

نویسنده:دکتر علی شریعتی
ناشر:چاپخش
به خون سیاه او سوگند که در غدیر خون سرخم غوطه می خورم، به فرمان او، هر جا که مرا بخواند، هر جا که مرا براند، هرچه از من بخواهد، در طاعتش درنگ نمی کنم.

قلم توتم من است، امانت روح القدس من است، ودیعه مریم پاک من است، صلیب مقدس من است، در وفای او اسیر قیصر نمی شوم، زرخرید یهود نمی شوم، تسلیم فریسیان نمی شوم.

بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم را به صلیبم کشند، به چهار میخم کوبند، تا او که استوانه حیاتم بوده است، صلیب مرگ شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد

قیمت : 20,000 تومان