فروشگاه

چشم‌انداز روابط ایران و چین

گردآوری و تدوین: حسین عسگریان
ناشر: ابرار معاصر تهران
یکی از قدرت‌هایی که روابط ایران با آن در سالیان اخیر به‌سرعت رو به توسعه و تعمیق گذارده، چین است. دو کشور ایران و چین در دو سوی قارة کهن آسیا، از منظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد می‌‏شوند. باوجوداین، هیچ‌گاه روند همکاری‌های دو کشور مبتنی‌بر معیارها و اصول راهبردی نبوده است. بسط روابط با چین بی‌گمان یکی از مهم‌ترین‌تحولات سیاست خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. روابط ایران و چین در این سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به‌سرعت گسترش یافته است. اکنون چین یکی از مهم‌ترین شرکاء اقتصادی ایران محسوب می‌شود و در صحنة بین‌المللی نیز از حامیان ایران به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه قدرت چین به‌گونه‌ای روزافزون درحال گسترش است، مناسبات با این کشور در سال‌های آتی اهمیت بسیار بیشتری برای سیاست خارجی ایران خواهد داشت.

قیمت : 18,000 تومان