فروشگاه

چنین گفت ابن عربی

نویسنده:نصر حامد ابوزید
ترجمه:سید محمد راستگو
نشر:نی
فراخواندن ابن عربی از این روست که شاید بتوان در تجربه های او چیزهایی یافت که بتواند الهام بخش پاسخ هایی باشد برای دشواری هایی که در جهان امروز با ان روبه رو هستیم.

قیمت : 24,000 تومان