فروشگاه

کتاب مرجع امنیت انرژی

گردآوری و ویرایش: بنجامین سوواکول
مترجم: علیرضا طیّب
ناشر: ابرار معاصر
کتاب حاضر که نخستین کتاب مرجع امنیت انرژی در هر دو زبان انگلیسی و فارسی است مستقیماً به پرسش‌هایی چون اینها می‌پردازد: در ورای جان گرفتن نگرانی از امنیت انرژی چه عاملی در کار است و برجسته‌ترین چالش‌های امنیت انرژی در گرداگرد جهان کدام است؟ امنیت انرژی چه تفاوتی با دیگر مفاهیم خویشاوند نزدیک آن مانند پایداری یا امنیت ملی دارد؟ چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری و ردگیری کرد؟ نگرانی‌های امنیت انرژی بسته به کشورهای مختلف و براساس فناوری‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟ چگونه می‌توان بهترین روش‌های بهبود امنیت انرژی را شناسایی کرد؟ کشورها چگونه می‌توانند امنیت انرژی خود را نسبت به دیگر کشورها بهبود بخشند؟ این کتاب ابعاد امنیت انرژی، تلاش‌هایی را که در مقیاس ملی و بین‌المللی برای اندازه‌گیری آن به عمل آمده است، و بررسی‌های موردی خاص و پیچیدگی‌هایی را که در عمل در ارتباط با امنیت انرژی وجود دارد به بررسی می‌گذارد. کتاب با مشخص ساختن تعاریف و ابعاد گوناگون امنیت انرژی ازجمله آنها که برای امنیت عرضه و قیمت قابل پرداخت اولویت قائلند و در کنار آنها تعاریفی که بر در دسترس بودن، بهره‌وری انرژی، تجارت، کیفیت محیط زیست، و اداره اجتماعی و سیاسی انرژی تأکید دارند آغاز می‌شود. در بخش پایانی کتاب نیز به اقدامات گوناگونی که می‌توان برای منسجم‌تر ساختن امنیت انرژی به‌ کار بست ازجمله تلاش‌هایی که به‌تازگی برای اندازه‌گیری پیشرفت امنیت انرژی در سطح ملی صورت گرفته است همراه با تأکید ویژه بر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، کشورهای آسیا و کشورهای صنعتی کل جهان ‌پرداخته می‌شود.

قیمت : 48,000 تومان