فروشگاه

کلیات روابط بین الملل

نویسنده:سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: نشر مخاطب
نيان هر دانش و رشته علمي ازجمله روابط بين‌الملل را اصول، مفروضه‌ها، مفاهيم و مقولاتي تشكيل مي‌دهد كه بدون شناخت آنها تحليل و تبيين موضوع مطالعه آن مقدور نيست. از اين رو، شناخت جهان روابط بين‌الملل و تعاملات و مناسبات بازيگران بين‌المللي در چهارچوب درس «اصول و مباني روابط بين‌الملل» براي دانشجويان رشته علوم سياسي و روابط بين‌الملل موضوعيت و ضرورت مي‌يابد.

قیمت : 17,000 تومان