سیاست خارجی ترکیه(اسلام- ملی گرایی و جهانی شدن)

نویسنده:حسن کوزه بالابان
مترجم:غلامرضا کریمی، داوود نظرپور
ناشر:چاپخش
کتاب حاضر درباره آشنایی باسیاست خارجی ترکیه نگاشته شده است که این مهم مستلزم مطالعه و بررسی سیاست داخلی آن و همچنین ساختار متحول بین المللی نیز هست بخش اول کتاب چارچوبی نظری برای مطالعه کتاب ارائه کرده ابزارهای مفهومی سودمندی را برای سیاست داخلی به منظور بررسی رویکردهای گروه های هویتی مختلفی نسبت به سیاست خارجی مهیا می کند بخش دوم ریشه های تاریخی گروه های هویتی ترکیه را بیان شرح خلاصه ای از جو سیاسی و فکری دوره عثمانی که سه فرمول لیبرالیسم عثمانی اسلام گرایی و ملی گرایی ترکی است بررسی می کند بخش سوم چالش های سیاست خارجی را که جمهوری ترکیه در دوران حکومت تک حزبی با آن مواجه بوده است مورد بررسی قرار می دهد بخش چهارم دوره اول دولت حزب دموکراتیک «عدنان مندرس» را بررسی می کند که الگویی را برای دولت یک لیبرال محافظه کار بر مبنای راهبُردهای پویا مهیا می کند که هدف از آن اتحاد با غرب به منظور افزایش حوزه نفوذ آنکارا در منطقه است بخش پنجم سیاست خارجی ترکیه را در سال های پر تلاطم دهة 70 تا 80 را بررسی می کند دو بخش آخر نیز به سیاست خارجی پس از 1980 و عصر جدید می پردازد.

قیمت : 23,000 تومان