پست مدرنیسم قدم اول

نویسنده: ریچارد اپیگنانسی
مترجم:فاطمه جلال دوست
نشر: پردیس دانش
توضیحات:
پست مدرنیسم، این مفهوم معماگونه که مدعی توصیف وضعیت فرهنگی ما در آغاز قرن بیست و یکم می باشد، چیست؟
پست مدرنیسم مدعی است مدرنیته که با روشنگری آغاز شد و در عصر صنعتی شدن و انقلاب های اجتماعی و مارکسیسم رشد یافت، به پایان رسیده است.
و ما امروز در فضای فرهنگی “روزمره”ای به سر می بریم که از مفاهیم متناقض، میان-فرهنگی و تقلبی مملو است. جهانی “فراواقعی” و صوری که روزی شاهد کشتار و قتل عام های جنگ دوم جهانی بوده و روز دیگر خود را با دیسنی لند و رسانه های چند منظوره سرگرم می کند: همان جهانی که فوکویاما از آن با عنوان “پایان تاریخ” نام می برد.
کتاب حاضر پیگیری رد پای پست مدرنیسم است در حوزه های هنر، نظریه پردازی و تاریخ. به این اعتبار قدم اولی است در وادی نشانه شناسی، شالوده شکنی و ساختارگرایی و آشنایی با اسطوره های پست مدرنیسم یعنی فوکو، لوی ستروس، بارت، دریدا، لکان و لیوتار

قیمت : 15,000 تومان