فنون‏ پیش‏ بینی

نویسنده: دکتر علی عبداله‌خانی
ناشر: ابرار معاصر تهران
از حدود سه سال پیش، مؤسسة ابرار معاصر تهران حوزة پژوهشی نوینی را در عرصة «آینده‌پژوهی و علم پیش‌بینی» کلید زده که کتاب حاضر نخستین ثمرة این تلاش است. درحقیقت، اهمیت بسیار زیاد و حیاتی پیش‌بینی روندها و رویدادها در عرصة مسائل بین‌المللی، با بهره‌گیری از قواعد و قوانین تا حد امکان ثابت، یکی از محرک‌های اصلی آغاز این حرکت بود. بااین‌حال، ویژگی متمایزکنندة این کتاب از مطالعات و بررسی‌های مشابه، بهره‌مندی آن از مثال‌هایی است که بیشتر به امنیت ملی جمهوری اسلامی مربوط می‌شوند. این ویژگی مهم بومی‌سازی و کاربردی ساختن محتوای کتاب را برجسته‌تر می‌سازد.ارائه ابزارهای بنیانی پیش‌بینی؛ جمع‌آوری و تدوین انواع فنون پیش‌بینی در چهارچوبه‌های کمی، کیفی و ترکیبی؛ همچنین توضیح فنون با استفاده از مثال‌های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این کتاب است که تلاش نموده تا با ارائه رویکردی علمی، پژوهشی، آماری و همچنین بهره‌گیری از مبانی فلسفه اسلامی پژوهش و معرفی‌ای جامع را در این حوزه تحقیقی ارائه نماید.

قیمت : 12,400 تومان