دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان

نویسنده: دکتر روح‌الأمین سعیدی
انتشارات : ابرار معاصر
نظر به رفعت جایگاه دیپلماسی عمومی در بستر کنونی نظام‌ جهانی، طبعاً جمهوری اسلامی ایران نیز نمی‌تواند از بذل توجه به این ابزار کارآمد غفلت ورزد، بلکه ‌باید به موازات پیشبرد دیپلماسی رسمی دولت‌محور، برنامه‌های راهبردی گسترده‌ای را نیز برای درک و شناخت، اطلاع‌رسانی و اعمال نفوذ بر افکار عمومی سایر کشورها در قالب دیپلماسی عمومی طراحی و اجرا کند. اما دیپلماسی عمومی مفهوم نوظهوری در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید و هنوز الگو و نقشه راه مشخصی به‌منظور تعیین نحوه برقراری ارتباط با افکار عمومی فراسوی مرزها و چگونگی کاربست منابع قدرت نرم کشور برای پیشبرد یک دیپلماسی عمومی هدفمند در اختیار مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیست.

قیمت : 17,500 تومان