جریان‏ های‏ بزرگ در تاریخ اندیشه غربی

نویسنده:فرانکلین لوفان بومر
مترجم:حسین بشیریه
ناشر:چاپخش
این کتاب مجموعه گزیده هایی از تاریخ فکری اروپای غربی از قرون میانه تا زمان حاضر است. ترجمه حاضر از روی طبع چهارم این کتاب که در اسل 1978 منتشر شده صورت گرفته است به طور کلی تاریخ تفکر غربی د راین کتاب به سه دوران بزرگ تقسیم شده است :«عصر دین» ، «عصر علم»و«عصر اضطراب».

قیمت : 79,000 تومان