نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیمهای بین المللی

نویسنده:دهقانی فیروزآبادی
ناشر:مخاطب
روابط بين‌الملل همواره شاهد فرايندهاي متضاد و متعارض بوده است. از يك سو، منازعات و مناقشات بين‌كشوري جنگ و ستيزش در سطح بين‌المللي را در پي داشته است؛ تعارضات و اختلافات درون‌كشوري نيز جنگ‌هاي داخلي و واگرايي ملي را برانگيخته است. از سوي ديگر، اشتراكات و انتظارات مشترك بين ملت‌ها و كشورها همكاري بين‌المللي و همگرايي منطقه‌اي را به بار آورده است. اين دو فرايند و پديدة متضاد باعث پردازش نظريه‌هاي متعارض در روابط بين‌الملل و مطالعات منطقه‌اي شده است. بعضي از نظريه‌ها منازعه و جنگ را در كانون تحليل خود قرار داده‌اند؛ برخي ديگر از نظريه‌ها بر همكاري و همگرايي تأكيد و تمركز كرده‌اند. از اين رو، دو دسته از نظريه‌هاي جنگ‌محور و صلح‌محور ساخته و پرداخته شده‌اند.

قیمت : 14,000 تومان