دیالوگ میان روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل در آغاز هزاره سوم

نویسنده: دكتر سيد عبدالعلي قوام – دكتر سميرا محسني
ناشر:مخاطب
بحث مربوط به تقارب و تعامل حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل از مدتها ذهن صاحبنظران و نظريه‌پردازان بين‌المللي را بخود مشغول كرده است. وجود پارادايم‌هاي گوناگون و نيز به تبع آن حضور رويكردهاي مختلف، گاه برقراري ارتباط ميان اين دو رشته مطالعاتي را تسهيل نموده و گاه محدوديت‌ها و موانعي براي ديالوگ ميان آنها به وجود آورده‌اند. در حاليكه تبيين، تفسير و اجراي قوانين بين‌المللي در بستر سياست بين‌الملل و ويژگيهاي ساختاري نظام بين‌الملل ميسر است، همكاري‌ها و تعارضات كنش‌گران بين‌المللي نيز مي‌بايد در چارچوب قوانين و مقررات حقوق بين‌الملل قابل توجيه باشند. تحت اين شرايط الزاما حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل از يكديگر تغذيه كرده و نمي‌توانند حيات جداگانه‌اي داشته باشند.
با ورود به هزاره سوم همكاري و تعامل ميان اين دو رشته مطالعاتي بيش از پيش احساس شده كه اين خود مي‌تواند بر تحولات جاري و آتي بين‌المللي تاثير بسزائي بگذارد.
اميد است اين اثر كه براي اولين بار در ايران در اختيار دانش پژوهان حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل قرار مي‌گيرد، بتواند به هم افزائي رشته‌هاي مطالعاتي مزبور كمك كند.

قیمت : بزودی