جهانی شدن‏ و جنوب‏

مولف: مارتین خور
مترجم: دکتر احمد ساعی
ناشر: قومس
این کتاب ماهیت جهانی شدن اقتصاد،برخی از جنبه های کلیدی آن(آزاد سازی مالی، تجاری و سرمایه) وتحولات اخیر در اقتصاد جهانی همراه با الزامات آن برای برای کشورهای جنوب را بررسی می کند.همچنین پیشنهادها و راهکارهایی را در مورد کاهش موثر جنبه های منفی جهانی شدن،بویژه در مورد اقداماتی که کشورهای جنوب برای مدیریت بهتر و کاهش خطرهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تقابل سطوح ملی و بین المللی می توانند انجام دهند،مطرح و ارائه می نماید.

قیمت : 10,000 تومان