دوران گذار روابط بین الملل در جهان پساغربی

نویسنده:دکتر محمدجواد ظریف، دکتر سید محمدکاظم سجادپور و دکتر عباداله مولایی
ناشر: اداره نشر وزارت امور خارجه
در این اثر پژوهشی نگارنده در صدد بیان این مطلب است که دوران گذار دوره تعامل یا تقابل دو سنت همزمان است؛ از یک سو، سنت جهانی شدن است که با قرائت‌های مختلف بعضاً از یک آرمان‌شهر سخن می‌راند و از سوی دیگر، سنت وستفالیایی است که خواهان تداوم وضع موجود و سیاست قدرت محور می باشد. امروزه این دو روند رقیب و همزمان، بخشی از واقعیت دوران گذار را تشکیل داده و به نظر می‌رسد که آینده دوران گذار نیز در مواجهه میان این دو سنت مشخص می‌گردد.

قیمت : 22,000 تومان