فرهنگ نامه اندیشه مارکسیستی

نویسنده:تام باتامور، وی جی کیرنن، رالف میلی بند
مترجم:اکبر معصوم بیگی
ناشر:بازتاب نگار
فرهنگ نامه ی اندیشه ی مارکسیستی نخستین دانش نامه یی است به زبان فارسی که با جامعیتی فراگیر به همه مفهوم ها، جنبش ها و شخصیت هایی میپردازد که طی صد و پنجاه سال گذشته در گسترش، پرورش و تحقق اندیشه مارکسیستی و جنبش سوسیالیستی سهمی موثر و کارساز داشته اند. نویسنده گان فرهنگ نامه، که شمارشان از صد میگذرد، به مقتضای اهمیت جنبش، مفهوم و شخصیت مد نظر، به موضوع مربوطه اهتمام ورزیده اند . از این رو، مدخل های این کتاب گاه خصیصه یی فرهنگ نامه ئی دارند و گاه خصلتی دانش نامه ئی، اما به جرئت میتوان گفت که نویسنده گان زبده و متخصص کتاب در شرح مبحث مربوطه از هیچ نکته و دقیقه یی فروگذار نکرده اند.

قیمت : 135,000 تومان