کتابخوانی

نوعی نگاه با واسطه به جهان است

در مقابل لحظاتی که

بی واسطه جهان را تجربه می‌کنیم.

آخرین کتاب ها

چشم انداز شعر معاصر ایران

75,000 تومان

مسئله زن ها بودند

65,000 تومان

زیستن

36,000 تومان

آمیخته به بوی ادویه ها

21,000 تومان

ساکن خانه دیگران

23,500 تومان

چشم شب

27,500 تومان

خبرم را از بادها بگیر

28,000 تومان

یهودی ستیزی

56,500 تومان

روزی روزگاری آناتولی

52,000 تومان

دنگ شیائوپینگ

150,000 تومان

من تنها زن صحنه بودم

58,500 تومان

چرا او؟

48,000 تومان